DSC01401.JPG

ดร.จักรี กิจประเสริฐ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและธุรกิจ

-

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ เอกดนตรีสากล เกียรตินิยมอันดับ 2 จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2540 เครื่องมือเอกเปียโน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2547 (การประพันธ์เพลงตะวันตก) เริ่มสอนเปียโนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2536 กับสยามกลการดนตรี ตั้งแต่ปีพ.ศ.2537-2545 ย้ายมาสอนที่โรงเรียนจินตการดนตรี ปีพ.ศ.2546 เป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการให้กับโรงเรียนปีเตอร์สันเปียโน ปีพ.ศ.2547 ถึงปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำที่มหาวิทยาลัยบูรพา ด้านการศึกษาดนตรีได้เริ่มเรียนดนตรีกับบิดาซึ่งเป็นนักดนตรีประจำกองดุริยางค์ทหารบก หลังจากนั้นได้เรียนกับอาจารย์นลินี ธรรมบุตร ในระดับปริญญาตรีได้เรียนเปียโนกับ ดร.ชนิดา ตังเดชะหิรัญ และอาจารย์ Kit Young เมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรีได้ไปเรียนกับ อาจารย์ Eric Rosser และ Dr.Bennett Lerner ตามลำดับ และมีความสนใจด้านการประพันธ์เพลง จึงได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเรียนด้านการประพันธ์เพลงกับศาสตราจารย์ณรงค์ฤทธ์ ธรรมบุตร

ขอบเขตงานวิชาการที่เชี่ยวชาญและสนใจ

ปฏิบัติเปียโน, ทฤษฎีดนตรี, การวิเคราะห์เพลง, การประพันธ์เพลงด้านดนตรีตะวันตก