top of page

ดร.จักรี กิจประเสริฐ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี

รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ

Facebook_Logo_(2019).png
email-icon-vector-circle-11549825158ieik
1490129393-rounded15_82185_edited.png

-

ดร.จักรี กิจประเสริฐ (ครูตุ้ย) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ เอกดนตรีสากล เกียรตินิยมอันดับ 2 จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2540 เครื่องมือเอกเปียโน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2547 (การประพันธ์เพลงตะวันตก) เริ่มสอนเปียโนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 กับสยามกลการดนตรี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2537-2545 ย้ายมาสอนที่โรงเรียนจินตการดนตรี ปี พ.ศ.2546 เป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการให้กับโรงเรียนปีเตอร์สันเปียโน ปี พ.ศ.2548 ถึงปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำที่มหาวิทยาลัยบูรพา ด้านการศึกษาดนตรีได้เริ่มเรียนดนตรีกับบิดาซึ่งเป็นนักดนตรีประจำกองดุริยางค์ทหารบก หลังจากนั้นได้เรียนกับอาจารย์นลินี ธรรมบุตร ในระดับปริญญาตรีได้เรียนเปียโนกับ ดร.ชนิดา ตังเดชะหิรัญ และอาจารย์ Kit Young เมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรีได้ไปเรียนกับ อาจารย์ Eric Rosser และ Dr.Bennett Lerner ตามลำดับ และได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและเอกที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเรียนด้านการประพันธ์เพลงกับศาสตราจารย์ณรงค์ฤทธ์ ธรรมบุตร
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและธุรกิจ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา

ขอบเขตงานวิชาการที่เชี่ยวชาญและสนใจ

ปฏิบัติเปียโน, ทฤษฎีดนตรี, การวิเคราะห์เพลง, การประพันธ์เพลงด้านดนตรีตะวันตก

bottom of page