สำหรับกรรมการ: สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์