TCAS1

สอบปฏิบัติผ่านระบบออนไลน์

วิธีการส่งสอบปฏิบัติผ่านระบบออนไลน์

  • ผู้ที่ทำการส่งข้อมูลสอบปฏิบัติออนไลน์ จำเป็นต้องทำการสมัคร ผ่านระบบของมหาวิทยาลัยบูรพาก่อน

  • เพื่อให้ผู้สมัคร สามารถตรวจสอบ ตรวจทาน แก้ไขคลิปวิดีโอก่อนทำการส่ง จึงได้ใช้การอัปโหลดบน Youtube ก่อนนำ URL มาลงในระบบส่งข้อมูลสอบปฏิบัติออนไลน์