top of page

STUDYProgram

แผนการเรียนรายวิชา ภาคต้น ปีการศึกษา 2566
tragedy3_41677.png

สาขาวิชา
ศิลปะการแสดง

วิชาเอก

ศิลปะการละคร

77421464

การฝึกฝนนักแสดง 1

ผู้สอน:

ผศ.ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ

ชั้นปีที่ 2

วิชาเอก

นาฏศิลป์และการกำกับลีลา

77410564

Dance Techniques III

ผู้สอน:

อ.ภคมน เหมจันทร์

ชั้นปีที่ 3

วิชาเอก

-

77530464

กระบวนทัศน์การเรียนรู้ทางศิลปะการแสดง

ผู้สอน:

อ.ภัชภรชา แก้วพลอย

ชั้นปีที่ 3

วิชาเอก

ศิลปะการละคร

77422064

ศิลปะการเล่าเรื่อง

ผู้สอน:

ดร.ฐานชน จันทร์เรือง

ชั้นปีที่ 2

วิชาเอก

ศิลปะการละคร / นาฏศิลป์และกำกับลีลา

77320164

การวิเคราะห์และวิจารณ์ตัวบท

ผู้สอน:

ดร.ฐานชน จันทร์เรือง

ชั้นปีที่ 2

วิชาเอก

ศิลปะการละคร

77310264

การแสดงขั้นพื้นฐาน

ผู้สอน:

อ.สุมณฑา สวนผลรัตน์

ชั้นปีที่ 1

วิชาเอก

ศิลปะการละคร / นาฏศิลป์และกำกับลีลา

77531164

พื้นฐานการจัดการธุรกิจศิลปะการแสดง

ผู้สอน:

อ.ชรินทร์ ลิ้มรังษี

ชั้นปีที่ 3

วิชาเอก

ศิลปะการละคร

77530264

การสร้างสรรค์การแสดงแบบดิไวซ์

ผู้สอน:

อ.ปานรัตน กริชชาญชัย

ชั้นปีที่ 3

วิชาเอก

ศิลปะการละคร

77546359

การศึกษาเฉพาะเรื่องในศิลปะการละคร 2

ผู้สอน:

อ.ปานรัตน กริชชาญชัย

ชั้นปีที่ 4

วิชาเอก

ศิลปะการละคร

77530164

Musical Theatre

ผู้สอน:

ดร.ณัฏฐนันธ์ เอื้อศิลป์

ชั้นปีที่ 3

วิชาเอก

ศิลปะการละคร

77431064

Singing for Actor

ผู้สอน:

ดร.ณัฏฐนันธ์ เอื้อศิลป์

ชั้นปีที่ 3

วิชาเอก

นาฏศิลป์และการกำกับลีลา

77530564

Measurement and Evaluation of Learning in Performing Arts การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านศิลปะการแสดง

ผู้สอน:

อ.วิสาขา แซ่อุ้ย

ชั้นปีที่ 3

bottom of page