top of page

STUDYProgram

แผนการเรียนรายวิชา ภาคต้น ปีการศึกษา 2565
tragedy3_41677.png

สาขาวิชา
ศิลปะการแสดง

วิชาเอก

ศิลปะการละคร

77546359

Selected topics in Theatre Arts II

ผู้สอน:

ณัฏฐนันธ์ เอื้อศิลป์

ชั้นปี 4

วิชาเอก

ศิลปะการละคร

77537559

การตัดเย็บเครื่องแต่งกาย

ผู้สอน:

ผศ.ธีร์ โคตรถา

ชั้นปี 2

วิชาเอก

ศิลปะการละคร

77422364

ประวัติเครื่องแต่งกาย

ผู้สอน:

ผศ.ธีร์ โคตรถา

ชั้นปี 2

วิชาเอก

ศิลปะการละคร

77537659

การออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกายสำหรับนาฏศิลป์

ผู้สอน:

ผศ.ธีร์ โคตรถา

ชั้นปี 2

วิชาเอก

นาฏศิลป์การกำกับลีลา

77530259

การกำกับลีลานาฏศิลป์ไทย 1

ผู้สอน:

ภัชภรชา แก้วพลอย

ชั้นปี 3

วิชาเอก

นาฏศิลป์และการกำกับลีลา

77420664

เทคนิคการเต้น 3

ผู้สอน:

ภคมน เหมะจันทร์

ชั้นปี 2

วิชาเอก

นาฏศิลป์และการกำกับลีลา

77420564

วิวัฒนาการการเต้นแบบตะวันตก

ผู้สอน:

ภัชภรชา แก้วพลอย

ชั้นปี 2

วิชาเอก

นาฏศิลป์และการกำกับลีลา

77411064

หลักการสร้างและจัดองค์ประกอบทางนาฏศิลป์

ผู้สอน:

ภัชภรชา แก้วพลอย

ชั้นปี 2

วิชาเอก

ศิลปะการละคร

77532459

การเต้นและการเคลื่อนไหวเพื่อการแสดง 2

ผู้สอน:

ภัชภรชา แก้วพลอย

ชั้นปี 3

วิชาเอก

ศิลปะการละคร

77527159

พื้นฐานการออกแบบเครื่องแต่งกาย

ผู้สอน:

นภัส ดีประหลาด

ชั้นปี 3