top of page

STUDYProgram

แผนการเรียนรายวิชา ภาคต้น ปีการศึกษา 2567
tragedy3_41677.png

สาขาวิชา
ศิลปะการแสดง

วิชาเอก

ทุกวิชาเอก

77020259

Ethic and Copyright Law for Music and Performing Arts จริยธรรมและกฎหมายลิขสิทธิ์ทางดนตรีและการแสดง

ผู้สอน:

ดร.พิมลพรรณ เลิศล้ำ

ทุกชั้นปี

วิชาเอก

นาฏศิลป์และการกำกับลีลา

77310264

Fundamental of Acting การแสดงขั้นพื้นฐาน

ผู้สอน:

ดร.พิมลพรรณ เลิศล้ำ

ชั้นปีที่ 1

วิชาเอก

นาฏศิลป์และกำกับลีลา

77540264

Practicum for Performing Arts Learning Facilitation การฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ด้านศิลปะการแสดง

ผู้สอน:

อ.นพพล จำเริญทอง

ชั้นปีที่ 4

วิชาเอก

ศิลปะการละคร

77310164

Fundamental of Thai Classical Dance นาฏศิลป์ไทยขั้นพื้นฐาน กลุ่ม 2

ผู้สอน:

อ.นพพล จำเริญทอง

ชั้นปีที่ 1

วิชาเอก

นาฏศิลป์และกำกับลีลา

77430264

การละครไทย

ผู้สอน:

ดร.ไพโรจน์ ทองคำสุก

ชั้นปีที่ 3

วิชาเอก

นาฏศิลป์และกำกับลีลา

77410164

วิวัฒนาการนาฏศิลป์ไทย

ผู้สอน:

ดร.ไพโรจน์ ทองคำสุก

ชั้นปีที่ 1

วิชาเอก

นาฏศิลป์และการกำกับลีลา

77430964

Choreography II การกำกับลีลา 2

ผู้สอน:

อ.วิสาขา แซ่อุ้ย

ชั้นปีที่ 3

วิชาเอก

ศิลปะการละคร

77410664

Body and Voice for Actor ร่างกายและเสียงสำหรับนักแสดง

ผู้สอน:

อ.วิสาขา แซ่อุ้ย

ชั้นปีที่ 1

วิชาเอก

นาฏศิลป์และการกำกับลีลา

77530564

Measurement and Evaluation of Learning in Performing Arts การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านศิลปะการแสดง

ผู้สอน:

อ.วิสาขา แซ่อุ้ย

ชั้นปีที่ 3

วิชาเอก

นาฏศิลป์และกำกับลีลา

77420264

เทคนิคการเต้นแบบตะวันตก

ผู้สอน:

ผศ.จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ์

ชั้นปีที่ 2

วิชาเอก

นาฏศิลป์และกำกับลีลา

77430164

นาฏศิลป์ไทยหลังสมัยใหม่

ผู้สอน:

ผศ.จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ์

ชั้นปีที่ 3

วิชาเอก

นาฏศิลป์และกำกับลีลา

77410464

เทคนิคการเต้น 1

ผู้สอน:

ผศ.จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ์

ชั้นปีที่ 1

bottom of page