STUDYProgram

แผนการเรียนรายวิชา ภาคต้น ปีการศึกษา 2565
photograph11_41662.png

สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

77110364

The Art of Storytelling

ผู้สอน:

คอลิด มิดำ

ชั้นปี 1