STUDYProgram

แผนการเรียนรายวิชา ภาคต้น ปีการศึกษา 2565

รายวิชาเสรี / ศึกษาทั่วไป

สาขาวิชาศิลปะการแสดง

สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์