ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมวัฒนธรรมและศิลปะ

001.jpg

สัญญาขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย

ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนวิชาการ

แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย

แบบฟอร์มเสนอโครงการผลิตสื่อ

ปฏิทินการดำเนินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807
Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง