top of page
  • รูปภาพนักเขียนPINK MUPA

#MUPANews 📰 2 ก.พ.66 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รณชัย รัตนเศรษฐ คณบดีฯเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ...

#MUPANews 📰 วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รณชัย รัตนเศรษฐ คณบดีคณะดนตรีและการแสดง

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1/2566

ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรีดู 21 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page