top of page

#MUPANews โครงการแลกเปลี่ยนความรู้คณะดนตรีและการแสดงและโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ

#MUPANews   วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

โครงการแลกเปลี่ยนความรู้คณะดนตรีและการแสดงและโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ โดยมีการกิจกรรมบูรณาการความรู้และทักษะในสายวิทยาการดุริยางค์ และการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกันระหว่างคณะดนตรีและการแสดง และโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ

ณ อาคารปฏิบัติการดนตรีและการแสดง คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา

ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page