top of page
  • รูปภาพนักเขียนPINK MUPA

📰 #MUPAnews เนื่องในเทศกาลบูชาพระพิฆเนศ "คเนศจตุรถี 2565"

เนื่องในเทศกาลบูชาพระพิฆเนศ "คเนศจตุรถี 2565"

คณะดนตรีและการแสดง ผศ.ดร.รณชัย รัตนเศรษฐ คณบดีคณะดนตรีและการแสดงและนำคณาจารย์และบุคลากร ร่วมพิธีสักการะบูชา "พระพิฆเนศปางนฤตยะ คณะดนตรีและการแสดง" เพื่อความเป็นศิริมงคล ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.09 น. ณ ลานพระพิฆเนศปางนฤตยะ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
#MUPA #คณะดนตรีและการแสดง #มหาวิทยาลัยบูรพา #ทีมบูรพา

ดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Kommentare


bottom of page