top of page
  • รูปภาพนักเขียนPINK MUPA

#MUPANews📰 วันที่ 29 ส.ค. 66 คณะดนตรีและการแสดง ได้รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

#MUPANews วันที่ 29 สิงหาคม 2566

คณะดนตรีและการแสดง ได้รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับส่วนงาน (EdPex) ปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจากกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จำนวน 3 ท่าน


1. รศ.นพ.วิศาล มหาสิทธิวัฒน์ ประธานกรรมการ

2. ผศ.ดร.ธนะวัฒน์ วรรณประภา กรรมการ

3. รศ.ดร.สมบัติ ธำรงสินถาวร กรรมการ


โดยมีคณบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน คณะดนตรีและการแสดง เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการตรวจประเมินฯ


ณ ห้องคุณอนันต์ อนันตกูล ชั้น 2 คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพาดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page