top of page
  • รูปภาพนักเขียนPINK MUPA

#MUPANews 📰 วันที่ 28 มี.ค.66 คณบดีคณะดนตรีและการแสดง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและ...

#MUPANews 📰 วันที่ 28 มีนาคม 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รณชัย รัตนเศรษฐ คณบดีคณะดนตรีและการแสดง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรีดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

תגובות


bottom of page