top of page

#MUPANews 📰 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งฯ ครั้งที่ 23

#MUPANews คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพาจัดการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกวดรอบชิงชนะเลิศขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ณ หอประชุม ชั้น 2 หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี โดยมีผลการประกวดดังนี้

รางวัลชนะเลิศฝ่ายหญิง นางสาวเบญญาภา สุวรรณชัยรบ มหาวิทยาลัยบูรพา รางวัลชนะเลิศฝ่ายชาย นายสุรภัทร บุญอนันต์ มหาวิทยาลัยบูรพา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ฝ่ายหญิง นางสาวนิธดา สมีรักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ฝ่ายชาย นายชินวัฒน์ อรัญทม มหาวิทยาลัยขอนแก่น รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ฝ่ายหญิง นางสาวพรรณแพร ทรงกัมพล มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ฝ่ายชาย นายปฏิภาณ นวลแก้ว มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา รางวัลชมเชย 4 รางวัลได้แก่ นางสาวพรนภา ศรีษะบงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นางสาววิมลมาศ กางจันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นายณัฐพล ราศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นายขจรยศ นารายณ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โดยท่านสามารถรับชมคลิปวีดีโอบันทึกภาพการแข่งขัน ได้ทาง https://www.youtube.com/live/_2fVrKCeCugKommentare


bottom of page