top of page

#MUPANews 📰 วันที่ 20-22 ตุลาคม 2566 นิสิตปริญญาโท คณะดนตรีและการแสดง ทัศนศึกษา

#MUPANews วันที่ 20-22 ตุลาคม 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณชัย รัตนเศรษฐ หัวหน้าโครงการศึกษานิเวศทางวัฒนธรรมและความต้องการชุมชนเพื่อการพัฒนาทักษะการวิจัยด้านดนตรีและการแสดงของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง นำคณะนิสิตปริญญาโท คณะดนตรีและการแสดง ทัศนศึกษาด้านวัฒนธรรมและความต้องการชุมชน ดังนี้

- การศึกษาพื้นที่ที่น่าสนใจในจังหวัดชลบุรี ณ ปราสาทสัจธรรม และสวนนงนุช จ.ชลบุรี

- การเรียนรู้การสร้างสรรค์และการจัดการวัฒนธรรมของคณะหนังใหญ่ชุมชนวัดบ้านดอน จ.ระยอง

- ทัศนศึกษา “นิเวศวิทยาวัฒนธรรมและความต้องการของชุมชน” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรีเป็นวิทยากรและอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเรียนรู้วิธีวิจัยประวัติศาสตร์ในแหล่งโบราณคดี วัดทองทั่ว และเมืองเพนียด (เมืองโบราณจันทบุรี) รวมทั้งการสัมภาษณ์ชาวบ้านในวิสาหกิจชุมชนทำเสื่อบางสระเก้า จ.จันทบุรี
ดู 13 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page