top of page
  • รูปภาพนักเขียนPINK MUPA

#MUPANews 📰 วันที่ 2 ก.พ.66 คณบดีคณะดนตรีและการแสดง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดก

#MUPANews 📰 วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รณชัย รัตนเศรษฐ คณบดีคณะดนตรีและการแสดง

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรีดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page