top of page
  • รูปภาพนักเขียนPINK MUPA

#MUPANews พิธีลงนาม (MOU) การประชุมวิชาการด้านดนตรีสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ACTION

#MUPANews 📰 วันที่ 13 ธันวาคม 2565

คณะดนตรีและการแสดงนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รณชัย รัตนเศรษฐ ร่วมพิธีลงนาม (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการโครงการ “การประชุมวิชาการด้านดนตรีสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ACTION” ร่วมกับ 6 สถาบันภาคีเครือข่ายได้แก่


1) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

3) คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

4) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

5) วิทยาลัยนาฏศิลป

6) คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา


ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


วัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านดนตรีที่เกิดจากการศึกษาวิจัย สร้างสรรค์หรือการฝึกฝน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านดนตรี ทั้งดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีชาติพันธุ์ และดนตรีตะวันตกดู 17 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page