top of page
  • รูปภาพนักเขียนMUPA BURAPHA

#MUPANews ผศ.ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการ "รวมพลังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง"

#MUPANews  วันที่ 14 พฤษภาคม 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการ "รวมพลังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง" จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุม รพ.สต. หนองหงษ์ จ.ชลบุรี


โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ ได้ใช้องค์ความรู้ของนักกระบวนกรของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ในการสร้างกิจกรรมเรียนรู้เพื่อประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในโรคไม่ติดต่อเรื้องรัง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตเพื่อป้องกันการเกิดโรคและมีสุขภาพที่ดี ตอบโจทย์แผนปฏิบัติการคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ยุทธศาสตร์ที่ 2 Obj1. การผลิตงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และการบริการวิชาการ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่วงวิชาการ วงการศิลปะ สังคม และชุมชน ตัวชี้เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ KR1. จํานวนผลงานวิจัย งานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาวงวิชาการ วงการศิลปะ สังคม และชุมชน KR3. จํานวนชุมชน ที่ดํา เนินกิจกรรมโดยคณาจารย์หรือนิสิตร่วมกับชุมชน กลยุทธ์การพัฒนา กลยุทธ์การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพการวิจัยและการบริการวิชาการ ประกอบด้วย กลยุทธ์หลัก ดังต่อไปนี้ PRO2.1 สร้างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนภาคตะวันออก PRO2.2 บูรณาการงานวิจัย งานสร้างสรรค์กับการเรียนการสอนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมหรือบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม


ดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Komentáře


bottom of page