top of page

#MUPANews 📰 นิสิตคณะดนตรีและการแสดง เข้าร่วมโครงการเขียนให้เป็น เล่นให้ขาย "สตอรี่ฮับ ไทยแลนด์"

#MUPANews คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ขอส่งกำลังใจให้ นางสาว พิชญา แซ่หวง นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดง และ นางสาว สุพิชชา ชาญสมร นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมอบรมทักษะการเขียน ระยะที่ 2 “เคี่ยวกรำ” ในโครงการเขียนให้เป็น เล่นให้ขาย "สตอรี่ฮับ ไทยแลนด์" ในสาขาบทภาพยนตร์

โดยนิสิตจะต้องเข้าร่วมการอบรม ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 5 ธันวาคม 2566 ระยะเวลา 6 คืน 7 วัน ณ ดิสคัฟเวอรี่ ฮิลล์ รีทรีต เขาใหญ่ รีสอร์ต ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page