top of page

#MUPAอวยยศ คณะดนตรีและการแสดง ขอแสดงความยินดีนิสิตที่ได้รับรางวัล เยาวชนดีเด่นจังหวัดชลบุรี

คณะดนตรีและการแสดง ขอแสดงความยินดีนิสิต

ที่ได้รับรางวัล เยาวชนดีเด่นจังหวัดชลบุรี ได้แก่

🏆 นายมนัญชัย คเชนกูล นิสิตชั้นปีที่ 4

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปะการแสดง

🏆 นายปุญญพัฒน์ สุพวงแก้ว นิสิตชั้นปีที่ 3

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปะการแสดง

🏆 นางสาวเบญจวรรณ คำทาน นิสิตชั้นปีที่ 4

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรี

ใน โครงการวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566

"สานพลังเยาวชนจิตอาสา ในยุคดิจิทัล สู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน"

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น.

ณ หอประชุมสุภรณ์ วีรวรรณ โรงเรียนชลกันยานุกูล อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี

นายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอเมืองชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566 "สานพลังเยาวชนจิตอาสา ในยุคดิจิทัล สู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน" โดยมีนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดชลบุรี คณะครู อาจารย์ แขกผู้มีเกียรติ และเยาวชนทุกท่าน โครงการฯดังกล่าวจัดโดยความร่วมมือของ จังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดชลบุรี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด ชลบุรี เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และมีพื้นที่ในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานทุกภาคส่วน ได้ตระหนักและ ให้ความสำคัญ แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นในวันนี้จะทำให้เด็กและเยาวชนรู้สึกตระหนักได้ถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อชุมชน และสังคม ต่อไปภายในงานมีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชน การมอบรางวัลผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน มอบรางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดชลบุรี มอบรางวัลและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวซน และบรรยายปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "สานพลังเยาวชนจิตอาสา ในยุคดิจิทัล สู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน"

ข่าว/ภาพ: นายภาสวัฒน์ บุญดิเรก

ข่าว/ภาพ: นางสาววรรณวณัช บุรภาม

ฝ่ายการประชาสัมพันธ์: กองการท่องเที่ยวและกีฬา


#คณะดนตรีและการแสดง #MUPA #BUU #ทีมบูรพา #ศิลปะการแสดง #ดนตร
ดู 18 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page