top of page

โครงการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเสริมพลังของผู้หญิง และเด็กนิทรรศการ สุภาษิต‘ศร’หญิง

นิสิตคณะดนตรีและการแสดง, กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จัดโครงการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเสริมพลังของผู้หญิง และเด็ก นิทรรศการ สุภาษิต‘ศร’หญิง - Decide to be yourself

ได้รับเกียรติจาก

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวให้การต้อนรับ นางสาวกรรณิกา เจริญลักษณ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กล่าวรายงาน นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ‍ กล่าวเปิดโครงการ

#นิทรรศการสุภาษิตศรหญิง #DecideToBeYourself #DecideToBeYourselfExhibition #MUPA #Mediacult #ขอcultจัด #คณะดนตรีและการแสดง #มหาวิทยาลัยบูรพา #มาตาลดา #โอมจงรวย #พัดชาชนุดม #กองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา #NISITBUU #BUUSA #WellbeingBUU #กองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา
ดู 20 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page