top of page
 • รูปภาพนักเขียนPINK MUPA

โครงการพัฒนานิสิต การฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ (สุหฤทนาฏ) สาขาวิชาศิลปะการแสดง

โครงการพัฒนานิสิต การฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ (สุหฤทนาฏ) สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา รายวิชา การศึกษาเฉพาะเรื่องในนาฏศิลป์และการกำกับลีลา


สามารถรับชมการแสดงผ่านการพรีเมียร์บน Youtube คณะดนตรีและการแสดง

ในวันที่ ๑๐-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๕:๐๐ น.

โดยมีการแสดง ๑๘ ชุดการแสดง

ของโครงการพัฒนานิสิต การฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ (สุหฤทนาฏ)

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

 • ชุดที่๑ รำฝรั่งคู่

 • ชุดที่๒ ศรีโพสพเทพธิดา

 • ชุดที่๓ ลงสรงโทนอิเหนา

 • ชุดที่๔ ฉุยฉายนางนารายณ์

 • ชุดที่๕ สีดาลุยไฟ


วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

 • ชุดที่๖ ฉุยฉายอิทรชิต

 • ชุดที่๗ ศุภลักษณ์อุ้มสม

 • ชุดที่๘ ดรสาแบหลา

 • ชุดที่๙ บุษบาทรงเครื่อง

 • ชุดที่๑๐ บุษบาชมศาล


วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

 • ชุดที่๑๑ ฉุยฉายโกมินทร์

 • ชุดที่๑๒ ฉุยฉายมโนราห์

 • ชุดที่๑๓ เกศสุริยงชมดง

 • ชุดที่๑๔ ยี่สุ่นทรงเครื่อง


วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

 • ชุดที่๑๕ นางพญาคำปินขอฝน

 • ชุดที่๑๖ ฉุยฉายวันทอง

 • ชุดที่๑๗ พระไวยเกี้ยวนางวันทอง

 • ชุดที่๑๘ กราวสินสมุทร


สามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวผ่านทาง


#นาฏศิลป์มหาวิทยาลัยบูรพา #สุหฤทนาฏ #คณะดนตรีและการแสดง


-----

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา

Faculty of Music and Performing Arts


Follow us:


#คณะดนตรีและการแสดง #ทีมบูรพา #MUPA #Burapha #บูรพา

ดู 76 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Yorumlar


bottom of page