top of page

อ.สัณห์ไชญ์ เอื้อศิลป์ คณบดี ได้รับเชิญร่วมอภิปราย ในงาน “วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 10” ...คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

ได้ทำการจัดการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 10” ภายใต้หัวข้อ “นวัตศิลป์ ถิ่นผ้า ในวิถีวัฒนธรรม” ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.00 น. ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม: ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย อาจารย์สัณห์ไชญ์ เอื้อศิลป์ คณบดี คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเชิญร่วมอภิปราย ในหัวข้อ "การพัฒนาสินค้าแฟชั่นจากอัตลักษณ์เดิมของผ้าทอมือคุณย่าท่าน ตำบลบ้านปึก จังหวัดชลบุรี"

ดู 183 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page