อ.สัณห์ไชญ์ เอื้อศิลป์ คณบดี ได้รับเชิญร่วมอภิปราย ในงาน “วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 10” ...คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

ได้ทำการจัดการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 10” ภายใต้หัวข้อ “นวัตศิลป์ ถิ่นผ้า ในวิถีวัฒนธรรม” ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.00 น. ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม: ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย อาจารย์สัณห์ไชญ์ เอื้อศิลป์ คณบดี คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเชิญร่วมอภิปราย ในหัวข้อ "การพัฒนาสินค้าแฟชั่นจากอัตลักษณ์เดิมของผ้าทอมือคุณย่าท่าน ตำบลบ้านปึก จังหวัดชลบุรี"

ดู 69 ครั้ง0 ความคิดเห็น

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807
Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง