ศิษย์เก่าวิชาเอกดนตรีไทย ผ่านการคัดเลือกและได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู วิชาเอกดนตรีไทย ปี 63

วิชาเอกดนตรีไทย คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา

ขอแสดงความยินดีกับ พี่ๆ ศิษย์เก่าดนตรีไทย

 • นางสาวสลิลทิพย์ ภู่สอน

 • ว่าที่ร้อยตรี สุทธิพงษ์ ห้องทองแดง

 • นายกฤตภาส ศิริเขตรกรณ์

 • นายรุ่งกิจ ชูทอง

 • นางสาวกมณนันต์ โทธกานันท์

 • นายวิชัชชัย ศรีสงวน

ในโอกาสที่สอบผ่านการคัดเลือกและได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู

วิชาเอกดนตรีไทย ในปี พ.ศ.๒๕๖๓สาขาวิชาดนตรี วิชาเอกดนตรีไทย คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพาศึกษารายละเอียดหลักสูตรได้ที่

mupabuu.com/music

ดู 87 ครั้ง0 ความคิดเห็น

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807
Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

 • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
 • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
 • Logo_line_circle
 • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
 • G+ - คณะดนตรีและการแสดง