top of page

วิชาเลือกเสรี Performing Arts and Life ศิลปะการแสดงกับชีวิต


คณะดนตรีและการแสดง เปิดวิชาเลือกเสรี Performing Arts and Life ศิลปะการแสดงกับชีวิต รหัสวิชา 77199559 หน่วยกิต 3(3-0-6) ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานจัดการศึกษา คณะดนตรีและการแสดง โทร. 038-102566 ต่อ 107

ดู 250 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page