รับสมัครนิสิตภาคปกติเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1


คณะดนตรีและการแสดง มีความประสงค์จะมอบ

ทุนการศึกษาให้กับนิสิตคณะดนตรีและการแสดง ภาคปกติ จำนวน 5 ทุน ทุนละ 5,000 บาท และ ทุนจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 3 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณา

คัดเลือกนิสิตเข้ารับทุนการศึกษาเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย ขอแจ้งรายละเอียดในการรับสมัคร

นิสิตที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่นี่

และส่งใบสมัครที่สำนักงานจัดการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง วันศุกร์ที่ 17 มกราคม

พ.ศ. 2563 เวลา 16.30 น.

การสัมภาษณ์นิสิตผู้มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา สัมภาษณ์ในวันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ห้อง MUPA 1/3 คณะดนตรีและการแสดง

ดู 137 ครั้ง0 ความคิดเห็น