top of page
  • รูปภาพนักเขียนPINK MUPA

ระเบียบและการปรับจำนวนผู้เข้าใช้ห้องเรียน ห้องซ้อม ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19

ระเบียบและการปรับจำนวนผู้เข้าใช้ห้องเรียน ห้องซ้อม

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา

ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19

 

ตามประกาศเรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 4 | อ่านได้ที่: http://bit.ly/MUPAann04


ดู 224 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page