top of page

ผศ.ไพบูลย์ โสภณสุวภาพได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินงานโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2566-67

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา

ขอแสดงความยินดีกับ

ผศ.ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ

ได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินงานโครงการวิจัย

ประจำปีงบประมาณ 2566-67

เรื่อง “การสังเคราะห์องค์ความรู้เชิงประสบการณ์ของนักปฏิบัติการสร้างภูมิรู้เท่าทันพนันภายใต้เครือข่าย

สร้างการเรียนรู้เท่าทันพนันและเครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน”

สนับสนุนทุนวิจัยโดย ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#MUPA #คณะดนตรีและการแสดง #มหาวิทยาลัยบูรพา #BUU #ทีมบูรพาดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page