top of page

ผศ.ดร.รณชัย รัตนเศรษฐ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยและบทความ...ด้วย หลักสูตรฯ สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร "การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการด้านดนตรีเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ" ระหว่างวันที่ 12-15 สิงหาคม พ.ศ.2563 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการทำผลงานทางวิชาการและเพื่อสร้างเครือข่ายทางด้านวิชาการกับหน่อยงานภายนอกมหาวิทยาลัย และ ผศ.ดร.รณชัย รัตนเศรษฐ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมฯ


คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา และ ผศ.ดร.รณชัย รัตนเศรษฐ จึงได้ทำการต้อนรับพร้อมทั้งมอบของที่ระลึก ณ อาคารคณะดนตรีและการแสดง (ศูนย์นวัตกรรมศิลปะและวัฒนธรรม มูลนิธิอนันต์ อนันตกูล) มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ดู 72 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page