ผศ.ดร.รณชัย รัตนเศรษฐ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยและบทความ...ด้วย หลักสูตรฯ สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร "การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการด้านดนตรีเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ" ระหว่างวันที่ 12-15 สิงหาคม พ.ศ.2563 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการทำผลงานทางวิชาการและเพื่อสร้างเครือข่ายทางด้านวิชาการกับหน่อยงานภายนอกมหาวิทยาลัย และ ผศ.ดร.รณชัย รัตนเศรษฐ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมฯ


คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา และ ผศ.ดร.รณชัย รัตนเศรษฐ จึงได้ทำการต้อนรับพร้อมทั้งมอบของที่ระลึก ณ อาคารคณะดนตรีและการแสดง (ศูนย์นวัตกรรมศิลปะและวัฒนธรรม มูลนิธิอนันต์ อนันตกูล) มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ดู 59 ครั้ง0 ความคิดเห็น

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807
Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง