top of page

ผศ.ดร.จันทนา คชประเสริฐที่ได้รับทุนสนับสนุนวิจัยเรื่อง การสร้างชุดกิจกรรมขับร้องเพลงพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมพฤฒพลังแก่ผู้สูงอายุ ชุมชนแสนสุข จังหวัดชลบุรี

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา

ขอแสดงความยินดีกับ

ผศ.ดร.จันทนา คชประเสริฐ

ที่ได้รับทุนสนับสนุนวิจัย

เรื่อง การสร้างชุดกิจกรรมขับร้องเพลงพื้นบ้าน

เพื่อส่งเสริมพฤฒพลังแก่ผู้สูงอายุ ชุมชนแสนสุข จังหวัดชลบุรี

--------------------------------------------------

ตามประกาศคณะดนตรีและการแสดง ที่ 003/2567

เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ของคณะดนตรีและการแสดง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น

留言


bottom of page