top of page
  • รูปภาพนักเขียนPINK MUPA

ประมวลภาพบรรยากาศงาน: การประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ระดับชาติด้านดนตรีและการแสดง ครั้งที่ 1

✨ ประมวลภาพบรรยากาศงาน ✨

การประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ

ด้านดนตรีและการแสดง ครั้งที่ 1

◾สื่อดนตรีและศิลปะการแสดงสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน◾


🖼 ดูภาพทั้งหมด/ดาวน์โหลดภาพได้ทาง:


📅 วันที่ 24 สิงหาคม 2566

📍 ณ อาคารปฏิบัติการดนตรีและการแสดง (MUPAC)

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา


🗨 ภายในงานมีการจัดปาฐกถาวิชาการ

นำโดย รศ.ดร.กาญจนา แก้วเทพ กับ ศ.พรรัตน์ ดำรุง

การเสวนาวิชาการโดยนักวิชาการชั้นนำ

และการนำเสนอผลงานวิชาการ 🗨


ℹ โดยการจัดงานครั้งนี้ตอบโจทย์ SDGs ในงานด้านมิติด้าน สังคม (People) ครอบคลุมเป้าหมายที่ 1 ถึง เป้าหมายที่ 5 และตรงกับยุทธศาสตร์ คณะดนตรีและการแสดง ด้านยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านดนตรีและการแสดงบนรากวิถีไทยในระดับนานาชาติ และยุทธศาสตร์ที่4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคมด้วยศิลปะและวัฒนธรรม

Kommentare


bottom of page