top of page

ประกาศเลื่อนการจัดการประกวดฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ประกาศเลื่อนการจัดการประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออก ครั้งที่ 41

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 หากมีกำหนดการใหม่ คณะผู้จัดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง


留言


bottom of page