top of page

บุคลากรสายสนับสนุน คณะดนตรีและการแสดง ศึกษาดูงาน

วันที่ 14-16 กันยายน พ.ศ. 2566

คณะดนตรีและการแสดงจัดโครงการศึกษาดูงานของบุคลากรสายสนับสนุน

ณ สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลและ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ (EdPEx) และงานบริการ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรสายสนับสนุนได้เปิดโลกทัศน์ โดยการเรียนรู้และบริหารจัดการงาน ในลักษณะ เดียวกัน จากต่างสถาบัน เพื่อหาแนวทางให้บริการที่มีประสิทธิภาพของสํานักงาน คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา


ดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page