top of page
  • รูปภาพนักเขียนPINK MUPA

นิสิตคณะดนตรีและการแสดงได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการระดับชาติ ACTION ครั้งที่ 2

อัปเดตเมื่อ 20 มิ.ย. 2566

คณะดนตรีและการแสดง ขอแสดงความยินดี 👏 นิสิตคณะดนตรีและการแสดง

ได้รับรางวัลบทความดีเด่นและการนำเสนอดีเด่น ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านดนตรี

สำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ACTION ครั้งที่ 2

จัดโดยคณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566บทความดีเด่น จาก 5 รางวัล


นายเสฐียรพงษ์ วงค์ไทย

บทความ: การวิเคราะห์เดี่ยวระนาดเอกเพลงพญาโศก สามชั้น ทางครูพุ่ม เผยเผ่าเย็น กรณีศึกษา ครูสุขโข เผยเผ่าเย็น

อาจารย์ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติภัณฑ์ ชิตเทพ


นางสาวภัศราธันว์ รัตนอาภรณ์กุล

บทความ: ศึกษาวิธีการขับร้องบทเพลง Moody's Mood for Love ในการแสดงเดี่ยวของภัศราธันว์ รัตนอาภรณ์กุล

อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ภคอิงค์ภักดิ์ ศุภการ


การนำเสนอดีเด่นจาก “ห้องดนตรีตะวันตก”


นายอนุรัตน์ เกิดยอด

บทความ: การศึกษาวิธีการบรรเลงเดี่ยวแซกโซโฟนของนายอนุรัตน์ เกิดยอด ในบทเพลง MAI By Ryo Noda

อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ ดร.อัครพล เดชวัชรนนท์

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page