คณะดนตรีและการแสดง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะดนตรีและการแสดง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออกโดยมีการแสดงผลงาน "T" โดย MUPA Dance Troupe เป็นการแสดงเปิดต้อนรับ และดำเนินการพูดคุย แลกเปลี่ยน โดย คณบดี คณะดนตรีและการแสดง, รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคมดู 26 ครั้ง0 ความคิดเห็น

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807
Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง