คณะดนตรีและการแสดง รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 คณะดนตรีและการแสดง รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิญโชค ศรขวัญ ประธานกรรมการ ดร.เวธกา กลิ่นวิชิต กรรมการ และดร.ปิติ โรจน์วรรณสินธุ์ กรรมการ


โดยในช่วงเช้า เวลา 9:00 น. คณะดนตรีและการแสดง ได้จัดรายการ MUPA TALK & NEWS แบบ Special Episode เพื่อเป็นการต้อนรับ และนำเสนอ "คณะดนตรีและการแสดง" ผ่านรายการดังกล่าว โดยสามารถเข้าชมย้อนหลังโดย คลิกที่นี่เพื่อเข้าชม


และได้เชิญคณะกรรมเข้าประชุม ณ ห้อง MUPA 1/3 คณะดนตรีและการแสดง ในลำดับถัดไปดู 97 ครั้ง0 ความคิดเห็น

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807
Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง