top of page

คณะดนตรีและการแสดง รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 คณะดนตรีและการแสดง รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิญโชค ศรขวัญ ประธานกรรมการ ดร.เวธกา กลิ่นวิชิต กรรมการ และดร.ปิติ โรจน์วรรณสินธุ์ กรรมการ


โดยในช่วงเช้า เวลา 9:00 น. คณะดนตรีและการแสดง ได้จัดรายการ MUPA TALK & NEWS แบบ Special Episode เพื่อเป็นการต้อนรับ และนำเสนอ "คณะดนตรีและการแสดง" ผ่านรายการดังกล่าว โดยสามารถเข้าชมย้อนหลังโดย คลิกที่นี่เพื่อเข้าชม


และได้เชิญคณะกรรมเข้าประชุม ณ ห้อง MUPA 1/3 คณะดนตรีและการแสดง ในลำดับถัดไปดู 108 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page