top of page
  • รูปภาพนักเขียนPINK MUPA

คณะดนตรีและการแสดง ขอแสดงความยินดี 🎉นายเสฐียรพงษ์ วงค์ไทย🪘♫ นิสิตสาขาวิชาดนตรี

คณะดนตรีและการแสดง ขอแสดงความยินดี 🎉


นายเสฐียรพงษ์ วงค์ไทย

🪘♫ นิสิตสาขาวิชาดนตรี คณะดนตรีและการแสดง

ได้รับคัดเลือกให้เป็นลูกดีเด่น ประจำปี 2565

สาขา การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


โดย ชมรมส่งเสริมวัฒนธรรมเด็กและเยาวชนต้นแบบ มหาวิทยาลัยบูรพา

ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจังหวัดชลบุรีอ้างอิง: https://www.facebook.com/StudentAffairsBuu/photos/a.368257083334581/2211219619038309

ดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น

ความคิดเห็น


bottom of page