top of page
  • รูปภาพนักเขียนPINK MUPA

คณะดนตรีและการแสดงจัดบรรยายสาธารณะเรื่อง จากประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาและวิถีชีวิต สู่งานวัฒนธรรม...

คณะดนตรีและการแสดงจัดบรรยายสาธารณะ

เรื่อง จากประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาและวิถีชีวิต สู่งานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ทางการแสดง

เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 67 ปี ของวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพาคณะดนตรีและการแสดงมหาวิทยาลัยบูรพา จัดบรรยายสาธารณะเรื่องจากประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาและวิถีชีวิต สู่งานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ทางการแสดงโดยมีอาจารย์นพพล จำเริญทอง และ อาจารย์มานิต เทพปฏิมาพรอาจารย์ประจำคณะฯ เป็นวิทยากร ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ ผ่านระบบ ZOOM Meeting) โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายดังกล่าวทั้งนิสิต คณาจารย์และบุคคลภายนอกให้ความสนใจเข้าร่วมฟัง

สาระสำคัญของการบรรยาย คือการนำงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ทางด้านนาฏศิลป์ที่อาจารย์ทั้งสองท่านได้ศึกษาประวัติศาสตร์และแหล่งโบราณคดี คือปราสาทเขาน้อยสีชมพู จังหวัดสระแก้ว และเมืองเก่าศรีพโล ในจังหวัดชลบุรี และนำมาผ่านกระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลสู่การออกแบบการแสดงทางวัฒนธรรมในรูปแบบระบำโบราณคดี ที่ประดิษฐ์คิดค้นและเป็นผลงานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ชิ้นใหม่ที่มาจากข้อมูลทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ภาคตะวันออก

การบรรยายสาธารณะดังกล่าว เป็น 1 ใน 67 เรื่อง ของโครงการบรรยายสาธารณะเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 67 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา: 67th Anniversary 67 Public Lectures ตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม 2565 เป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการแสดงจุดยืนในการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยบูรพา ขุมปัญญาตะวันออก (Wisdom of the East)”

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยบูรพาพัฒนามาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ปีนี้มหาวิทยาลัยครบรอบการก่อตั้ง ๖๗ ปีดู 41 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page