top of page
  • รูปภาพนักเขียนPINK MUPA

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2564 คณะดนตรีและการแสดง

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ EdPEx 📄

ประจำปีการศึกษา 2564 คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา

📅 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

คณะดนตรีและการแสดง จัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับคณะ EdPEx คณะฯ ได้รับเกียรติจาก


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ชัย รัตนนท์ ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนะวัฒน์ วรรณประภา กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรหม กรรมการ

และ รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ วงศ์ดี กรรมการ


โดยได้รับคะแนนประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ปีการศึกษา 2564

ได้คะแนนรวม 208 คะแนน 🎉

#MUPA #คณะดนตรีและการแสดง #มหาวิทยาลัยบูรพา #ทีมบูรพา

ดู 20 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page