วิชาเอกดนตรีสากล

สาขาวิชาดนตรี

ผู้ส่งคลิปสอบปฏิบัติดนตรีสากลกลุ่ม 2 (เครื่องดนตรีป๊อบ แจ๊ส) 

ชื่อ-นามสกุล

ณัฐวุฒิ ทองพิจิตร

กลุ่มวิชา

Jazz

เครื่องดนตรี

กีตาร์

คลิปสัมภาษณ์

คลิปแสดงความสามารถ

ชื่อ-นามสกุล

สหรัฐ โสมาบุตร

กลุ่มวิชา

กลุ่มวิชาปฏิบัติดนตรีสมัยนิยม (Pop)

เครื่องดนตรี

กีต้าร์ไฟฟ้า

คลิปสัมภาษณ์

คลิปแสดงความสามารถ

ชื่อ-นามสกุล

นายกฤษณพงศ์ ทิศรักษ์

กลุ่มวิชา

กลุ่มวิชาปฏิบัติดนตรีสมัยนิยม (Pop)

เครื่องดนตรี

เบส

คลิปสัมภาษณ์

คลิปแสดงความสามารถ

ชื่อ-นามสกุล

อัษฎา​งค์​ ​ทรัพย์​เสริมสุข

กลุ่มวิชา

กลุ่มวิชาปฏิบัติดนตรีสมัยนิยม (Pop)

เครื่องดนตรี

กีตาร์​ไฟฟ้า​

คลิปสัมภาษณ์

คลิปแสดงความสามารถ

ชื่อ-นามสกุล

นายวิรัช แซ่ลี

กลุ่มวิชา

กลุ่มวิชาปฏิบัติดนตรีสมัยนิยม (Pop)

เครื่องดนตรี

กีตาร์ไฟฟ้า

คลิปสัมภาษณ์

คลิปแสดงความสามารถ

ชื่อ-นามสกุล

นายวิรัช แซ่ลี

กลุ่มวิชา

กลุ่มวิชาปฏิบัติดนตรีสมัยนิยม (Pop)

เครื่องดนตรี

กีตาร์ไฟฟ้า

คลิปสัมภาษณ์

คลิปแสดงความสามารถ

ชื่อ-นามสกุล

ภาเขตต์ ศรีหลอด

กลุ่มวิชา

กลุ่มวิชาปฏิบัติดนตรีสมัยนิยม (Pop)

เครื่องดนตรี

กลองชุด

คลิปสัมภาษณ์

คลิปแสดงความสามารถ

ชื่อ-นามสกุล

นาย ภาเขตต์ ศรีหลอด

กลุ่มวิชา

กลุ่มวิชาปฏิบัติดนตรีสมัยนิยม (Pop)

เครื่องดนตรี

กลองชุด

คลิปสัมภาษณ์

คลิปแสดงความสามารถ

ชื่อ-นามสกุล

นางสาวณัฐธิดา นารี

กลุ่มวิชา

กลุ่มวิชาปฏิบัติดนตรีสมัยนิยม (Pop)

เครื่องดนตรี

เปียโน

คลิปสัมภาษณ์

คลิปแสดงความสามารถ

ชื่อ-นามสกุล

นายปริภัทร

กลุ่มวิชา

กลุ่มวิชาปฏิบัติดนตรีแจ๊ส (Jazz)

เครื่องดนตรี

Guitar

คลิปสัมภาษณ์

คลิปแสดงความสามารถ

ชื่อ-นามสกุล

นาย ชิษณุพงศ์ เจนวิถีสุข

กลุ่มวิชา

กลุ่มวิชาปฏิบัติดนตรีสมัยนิยม (Pop)

เครื่องดนตรี

เปียโนไฟฟ้า

คลิปสัมภาษณ์

คลิปแสดงความสามารถ

ชื่อ-นามสกุล

นาย ณัฐภัทร เหลืองอ่อน

กลุ่มวิชา

กลุ่มวิชาปฏิบัติดนตรีสมัยนิยม (Pop)

เครื่องดนตรี

ขับร้อง

คลิปสัมภาษณ์

คลิปแสดงความสามารถ

ชื่อ-นามสกุล

นายกล้าตะวัน กุลชล

กลุ่มวิชา

กลุ่มวิชาปฏิบัติดนตรีแจ๊ส (Jazz)

เครื่องดนตรี

Guitar

คลิปสัมภาษณ์

คลิปแสดงความสามารถ

ชื่อ-นามสกุล

น.ส.ณัฐธยาน์ จงประดิษฐ์

กลุ่มวิชา

กลุ่มวิชาปฏิบัติดนตรีแจ๊ส (Jazz)

เครื่องดนตรี

กลองชุด

คลิปสัมภาษณ์

คลิปแสดงความสามารถ

ชื่อ-นามสกุล

นาย คมชาญ ลีลาเกียรติวณิช

กลุ่มวิชา

กลุ่มวิชาปฏิบัติดนตรีสมัยนิยม (Pop)

เครื่องดนตรี

กีต้าร์

คลิปสัมภาษณ์

คลิปแสดงความสามารถ

ชื่อ-นามสกุล

ภพนิพิฐ คชมหิทธิ์

กลุ่มวิชา

กลุ่มวิชาปฏิบัติดนตรีสมัยนิยม (Pop)

เครื่องดนตรี

กีตาร์

คลิปสัมภาษณ์

คลิปแสดงความสามารถ

ชื่อ-นามสกุล

นาย นรินทร เหลืองสิริพาณิช

กลุ่มวิชา

กลุ่มวิชาปฏิบัติดนตรีสมัยนิยม (Pop)

เครื่องดนตรี

เบส

คลิปสัมภาษณ์

คลิปแสดงความสามารถ

ชื่อ-นามสกุล

ก้องภพ ศรีโยธา

กลุ่มวิชา

กลุ่มวิชาปฏิบัติดนตรีสมัยนิยม (Pop)

เครื่องดนตรี

เบส

คลิปสัมภาษณ์

คลิปแสดงความสามารถ

ชื่อ-นามสกุล

กอบเพชร พรหมดวง

กลุ่มวิชา

กลุ่มวิชาปฏิบัติดนตรีสมัยนิยม (Pop)

เครื่องดนตรี

Electric guitar

คลิปสัมภาษณ์

คลิปแสดงความสามารถ

ชื่อ-นามสกุล

นายอิทธิกร ทับทิม

กลุ่มวิชา

กลุ่มวิชาปฏิบัติดนตรีสมัยนิยม (Pop)

เครื่องดนตรี

กลองชุด

คลิปสัมภาษณ์

คลิปแสดงความสามารถ