บุษกร มณีสุธรรม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับชำนาญการ

สำนักงานคณบดี

Facebook_Logo_(2019).png
email-icon-vector-circle-11549825158ieik
1490129393-rounded15_82185_edited.png

-

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี 2531 บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท 2533 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา

ประสบการทำงาน
- บรรจุตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3 ปี 2531 หน่วยงานสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม
- ปัจจุบัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ ระดับ 6 ปี 2557 - ปัจจุบัน หน่วยงานคณะดนตรีและการแสดง

ขอบเขตงานวิชาการที่เชี่ยวชาญและสนใจ

-