DSC01401.JPG

นายมานพ เกษประดิษฐ์

นักวิชาการดนตรีและการแสดง

สำนักงานการศึกษา

-

จบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สาขาดนตรีและการแสดง(การแสดงและการกำกับการแสดง) มีประสบการณ์ในฐานะนักออกแบบแสง นักเต้น และนักแสดงละครเวที มามากกว่า 7 ปี ปัจจุบันเป็นนักออกแบบแสง และนักเต้นของกลุ่ม MUPA Dance Troupe

ขอบเขตงานวิชาการที่เชี่ยวชาญและสนใจ

1. การออกแบบแสงสำหรับการแสดง
2. การสร้างสรรค์การแสดงละครใบ้
3. การเต้น และการเคลื่อนไหวสำหรับการแสดง