DSC01401.JPG

นางสาวอัมพร ขำภู่

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานคณบดี

-

ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป สถาบันราชภัฏราชนครินทร์

ขอบเขตงานวิชาการที่เชี่ยวชาญและสนใจ

งานสารบรรณ
- ในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

งานบุคคล
- งานเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
- งานจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ
- งานสวัสดิการ