top of page

ชนนทร์ กวีวัฒนวงศ์

ผู้ช่วยสอน

สำนักงานการศึกษา

Facebook_Logo_(2019).png
email-icon-vector-circle-11549825158ieik
1490129393-rounded15_82185_edited.png

-

ชนนทร์ กวีวัฒนวงศ์ จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง(วิชาเอกนาฏศิลป์และการกำกับลีลา) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในปีการศึกษา 2561 และเข้าทำงานในตำแหน่งอาจารย์ผู้ช่วยสอน คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพาในปี พ.ศ.2562

เป็นผู้ที่มีความสนใจในการแสดงทั้งนาฏศิลป์ ละคร และการร้องเพลง ได้มีโอกาสศึกษาและร่วมกิจกรรมทางการแสดงตั้งแต่ศึกษาระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา รวมทั้งการแต่งคำประพันธ์กลอนทางภาษาไทย และในปี พ.ศ.2557 ได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง วิชาเอกนาฏศิลป์และการกำกับลีลา ได้มีโอกาสได้ร่วมเป็นนักแสดงละครรำเรื่อง เวนิสวาณิช ในบท ลอเรนโซ ซึ่งถือเป็นการแสดงละครครั้งแรก จากนั้นก็ได้มีโอกาสแสดงงานอื่นๆที่ได้มอบหมายจากทางคณะ อีกทั้งในช่วงที่กำลังศึกษาอยู่ได้มีโอกาสทำงานเป็นนักแสดงในกลุ่มฝ่ายงานการแสดงที่ ไทธานี หมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะ พัทยา หลังจากจบการศึกษา ได้มีโอกาสเป็นผู้กำกับการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ชุด เริงระบำวิถีอีจู้ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 และเป็นผู้กำกับการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ชุด ดักจั่นชาวเล ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ต่อมาได้โอกาสเข้าทำงานในตำแหน่งอาจารย์ผู้ช่วยสอน สังกัดสำนักงานจัดการศึกษา คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา รับผิดชอบในรายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะ และช่วยสอนในรายวิชาปฏิบัติทางด้านนาฏศิลป์ไทย รวมทั้งได้ร่วมเป็นนักแสดงในการแสดงผลงานชุด ฟอนฝันตะวันบ่าย ของ อาจารย์ภัชภรชา แก้วพลอย ผู้ช่วยงานสร้างสรรค์ชุด ระบำโบราณคดีศรีพโล ของ อาจารย์นพพล จำเริญทอง เป็นผู้จัดทำโครงการและผู้ช่วยผู้กำกับการแสดงโขน ชุดศึกพรหมาสตร์ ของคณะดนตรีและการแสดง เป็นผู้ประพันธ์บทละครและบทกลอนประกอบการแสดง ได้แก่ การแสดงละครนอกเรื่องพระอภัยมณี ตอน สุวรรณมาลีหึงโหด, การแสดงละครนอก เรื่อง โฉมงามกับเจ้าชายอสูร ตอน ธาตุ(แท้)อสูร, การแสดงนาฏศฺลป์นิพนธ์ชุด ประแดะ, ชุด ทัณฑิมาทวารบาล, ชุด สยัมวรอรชุน และชุดสมุทร นอกจากนี้ยังได้รับการมอบหมายให้ดูแลช่วยเหลือในการจัดการเรียนการสอนทั้งระบบ Online และ On-site ในรายวิชาที่นอกเหนือการรับผิดชอบ รวมไปถึงงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากทางคณะ

ขอบเขตงานวิชาการที่เชี่ยวชาญและสนใจ

1. การสอนวิชาทฤษฎีในรายวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาอื่นๆตามความเหมาะสม
2. การสอนและการฝึกฝนการปฏิบัติทางนาฏศิลป์ไทย ทั้งในและนอกห้องเรียน
3. การดูแล ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษานิสิตในการเรียนจากประสบการณ์ตรง
4. การให้ความช่วยเหลือในการจัดการเรียนการสอนให้กับอาจารย์และนิสิต ทั้งในระบบ Online และ On-site
4. ความคิดสร้างสรรค์ผลงานการแสดงที่มาจากรากวิถี
5. ความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดจากการตั้งคำถามแล้วพัฒนาสู่การหาคำตอบ
6. งานบริการทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย

bottom of page