top of page

MUPAPersonnel

เพื่อความรวดเร็วกรุณาใช้เครื่องมือค้นหา

ธนพล ปิ่นแก้ว

สำนักงาน อาคารปฏิบัติการดนตรีและการแสดง (MUPAC)

ธนพล ปิ่นแก้ว

นักวิชาการดนตรีและการแสดง

ชนนทร์ กวีวัฒนวงศ์

สำนักงานการศึกษา

ชนนทร์ กวีวัฒนวงศ์

ผู้ช่วยสอน

สุภัทรชัย จีบแก้ว

สำนักงานการศึกษา

สุภัทรชัย จีบแก้ว

นักวิชาการศึกษา
ระดับชำนาญการ

ชลธิกา บุญก่อเกื้อ

สำนักงานคณบดี

ชลธิกา บุญก่อเกื้อ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สุภาภรณ์ เฉยศิริ

สำนักงานคณบดี

สุภาภรณ์ เฉยศิริ

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผกา มีสกุล

เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด

ผกา มีสกุล

เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด

อุทัย ขาวสำลี

เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด

อุทัย ขาวสำลี

เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด

วีระวัฒน์ เสริมศรี

สำนักงาน อาคารปฏิบัติการดนตรีและการแสดง (MUPAC)

วีระวัฒน์ เสริมศรี

นักวิชาการดนตรีและการแสดง

พิชิตชัย ผดุงประเสริฐ

สำนักงานการศึกษา

พิชิตชัย ผดุงประเสริฐ

ผู้ช่วยสอน

ดร.ชลันดา พันธ์พานิช

สำนักงานคณบดี

ดร.ชลันดา พันธ์พานิช

เจ้าหน้าที่วิจัย ระดับชำนาญการ

ปาณิศา ผลประพฤติ

สำนักงานคณบดี

ปาณิศา ผลประพฤติ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับชำนาญการ

อัมพร ขำภู่

สำนักงานคณบดี

อัมพร ขำภู่

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับชำนาญการ

พัชราภรณ์ โสภี

เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด

พัชราภรณ์ โสภี

เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด

ศุธาศินี บุญเกาะ

สำนักงาน อาคารปฏิบัติการดนตรีและการแสดง (MUPAC)

ศุธาศินี บุญเกาะ

นักวิชาการดนตรีและการแสดง

มานพ เกษประดิษฐ์

สำนักงานการศึกษา

มานพ เกษประดิษฐ์

- นักวิชาการดนตรีและการแสดง
- MUPA Dance Troupe Company Manager

จักรพันธ์ วิเศษบุญหนัก

สำนักงานคณบดี

จักรพันธ์ วิเศษบุญหนัก

นักวิชาการช่างศิลป์

สุกัญญา จารุธัมโม

สำนักงานคณบดี

สุกัญญา จารุธัมโม

นักวิชาการเงินและบัญชี

นัยนา เปรมประเสริฐ

เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด

นัยนา เปรมประเสริฐ

เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด

ยัง ปัดคำ

เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด

ยัง ปัดคำ

เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด

bottom of page