คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807
Webmaster : mupaburapha@gmail.com

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง

อัตราค่าธรรมเนียม PA Center

ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องปฏิบัติการแสดง (PA1) ห้องปฏิบัติการดนตรี (PA2)

และอุปกรณ์ต่าง ๆ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2562