top of page

ได้รับข้อมูลของท่านเป็นที่เรียบร้อย
ขอขอบคุณที่เข้าร่วมสมัครบทความวิชาการ/วิจัย
และผลงานสร้างสรรค์

ประกาศผลการคัดเลือก

7 กรกฎาคม

ชำระค่าลงทะเบียนเพื่อพิจารณาบทความ (Peer Review) สำหรับบทความวิชาการ/วิจัย และผลงานสร้างสรรค์ ที่ได้รับคัดเลือก

7 - 14 กรกฎาคม

แจ้งผลการพิจารณาบทความวิชาการ/วิจัย และผลงานสร้างสรรค์พร้อมคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ

16 สิงหาคม

นำเสนอบทความวิชาการ/วิจัย และผลงานสร้างสรรค์

24 - 25 สิงหาคม

bottom of page