ห้องตรวจดนตรีและการแสดงนิพนธ์ สาขาวิชาดนตรี วิชาเอกดนตรีสากล