top of page
The 1st National Academic Conference & Creative Arts Presentati.png
Layer 9.png

The 1st National Academic Conference & Creative Arts Presentation
“Music and Performing Arts: The Sustainable Development Goals.”

การประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ ด้านดนตรีและการแสดง

ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

 

          ประเด็นหัวข้อ : “สื่อดนตรีและศิลปะการแสดงสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อ
ขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals (SDGs) ทั้ง 17 ข้อ ซึ่งสะท้อน 3 เสาหลักของมิติความยั่งยืน (Three Pillars of Sustainability) ได้แก่ มิติด้านสังคม (People) มิติด้านเศรษฐกิจ (Prosperity) และมิติด้านสิ่งแวดล้อม (Planet)

รูปแบบการประชุม:

กำหนดการ

รับสมัครบทความวิชาการ/วิจัย และผลงานสร้างสรรค์

5 พฤษภาคม - 15 กรกฎาคม

ประกาศผลการคัดเลือก

7 กรกฎาคม

ชำระค่าลงทะเบียนเพื่อพิจารณาบทความ (Peer Review) สำหรับบทความวิชาการ/วิจัย และผลงานสร้างสรรค์ ที่ได้รับคัดเลือก

7 - 14 กรกฎาคม

แจ้งผลการพิจารณาบทความวิชาการ/วิจัย และผลงานสร้างสรรค์พร้อมคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ

16 สิงหาคม

นำเสนอบทความวิชาการ/วิจัย และผลงานสร้างสรรค์

24 สิงหาคม

วันสุดท้ายในการส่งบทความวิชาการ/วิจัย และรายงานผลงานสร้างสรรค์ฉบับสมบูรณ์

28 สิงหาคม

เผยแพร่รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการฉบับสมบูรณ์
ในรูปแบบออนไลน์

31 สิงหาคม

ลงทะเบียนเข้าร่วม

อัตราค่าธรรมเนียมการนำเสนอบทความวิชาการ/วิจัย และผลงานสร้างสรรค์

ที่ได้รับคัดเลือก จำนวน 2,500 บาท ต่อ 1 บทความ/ผลงาน

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

1
2

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

อาจารย์ภัชภรชา แก้วพลอย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

063-559-9963

padparadscha@go.buu.ac.th

bottom of page