top of page

รายละเอียดหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2566

ชื่อหลักสูตร
           ภาษาไทย         :    หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง
           ภาษาอังกฤษ     :    Master of Fine and Applied Arts Program in Music and Performing Arts

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
           ชื่อปริญญาภาษาไทย        :    ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรีและการแสดง)
           ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ    :    Master of Fine and Applied Arts (Music and Performing Arts)
           อักษรย่อภาษาไทย           :    ศป.ม. (ดนตรีและการแสดง)
           อักษรย่อภาษาอังกฤษ       :    M.F.A. (Music and Performing Arts)


ปรัชญาของหลักสูตร      “มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถในการวิจัยและการสร้างสรรค์ผลงานด้านดนตรีและ

                                การแสดงเพื่อขับเคลื่อนศิลปะร่วมสมัย ชุมชน สังคมและวัฒนธรรมสร้างสรรค์”

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Education Objective: PEOs)
เพื่อผลิตมหา
บัณฑิตให้มีสมรรถนะ ดังนี้
         
1. มีความรู้ในหลักวิชาการด้านดนตรีและการแสดง มีความสามารถในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานด้านดนตรีและการแสดง มีความรู้ในการพัฒนาดนตรีและการแสดงในการผลักดันให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้

          2. สามารถวิเคราะห์ปรากฏการณ์ สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของสังคมเพื่อผลักดันในเกิดนวัตกรรมทางดนตรีและ
การแสดงจากโจทย์และความต้องการของสังคมปัจจุบัน

          3. มีทักษะด้านการวิจัยและการบูรณาการศาสตร์สามารถสร้างสรรค์งานร่วมกับผู้อื่นที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ

          4. สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่แสดงอัตลักษณ์เฉพาะตัวและพัฒนาจากการปฏิบัติสู่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่า
ต่อประเทศและยั่งยืน

          5. มีคุณธรรมจริยธรรม มีความตระหนักรู้และแสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะเป็นผู้มีจรรยาบรรณที่สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์และไม่เกิดโทษต่อบุคคล สังคม ประเทศชาติและประชาคมโลก

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

                    เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

                    เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต

                    มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม

แผน 1 แผน 1.1

           1. เป็นผู้มีคุณสมบัติที่ตรงกับข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

               1.1 เป็นผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการทางสาขาศิลปะการแสดง หรือสาขาดุริยางคศาสตร์รวมถึงสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ

               1.2 เป็นผู้มีผลงานวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องที่ดำเนินการวิจัย หรือตีพิมพ์เผยแพร่ในการประชุมวิชาการหรือวารสารในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ เป็นชื่อแรก ไม่น้อยกว่าสองเรื่องในระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี หรือ

               1.3 เป็นผู้มีผลงานสร้างสรรค์ด้านดนตรี หรือการแสดง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

           2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 (ข้อ 17)

           3. ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับที่กล่าวไว้ในข้อ 1-3 อาจสมัครได้ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

แผน 1 แผน 1.2

           1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปะการแสดง สาขาดุริยางคศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
จากสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ. ให้การรับรอง

           2. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้นอาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

           3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย และคาดว่าเมื่อสำเร็จการศึกษา
ในภาคนั้นแล้วจะได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

           4. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อมบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566 (ข้อ 17)

           5. ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับที่กล่าวไว้ในข้อ 1-4 อาจสมัครได้ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ บริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

รายละเอียดหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีและการแสดง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

bottom of page