รายละเอียดหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562

ชื่อหลักสูตร
            ภาษาไทย        :    หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง
            ภาษาอังกฤษ    :    Master of Fine and Applied Arts Program in Music and Performing Arts

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
            ชื่อปริญญาภาษาไทย        :    ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรีและการแสดง)
            ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ    :    Master of Fine and Applied Arts (Music and Performing Arts)
            อักษรย่อภาษาไทย           :    ศป.ม. (ดนตรีและการแสดง)
            อักษรย่อภาษาอังกฤษ       :    M.F.A. (Music and Performing Arts)


ปรัชญาของหลักสูตร      “มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถในการสร้างงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ด้านดนตรีและการแสดง
                                นำไปสู่การพัฒนาสังคม เพื่อสร้างขุมปัญญาจากรากวัฒนธรรมด้านศิลปะการแสดง”


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีสมรรถนะ ดังนี้
            1. มีคุณธรรมจริยธรรม เกี่ยวกับการจัดการปัญหาด้านจริยธรรมที่ซับซ้อนในวิชาชีพ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีจิตสาธารณะ ความเสียสละ แสดงออกซึ่งคุณธรรมจริยธรรมของผู้นำ
            2. มีความรู้ ความสามารถในหลักวิชาการด้านดนตรีและการแสดง ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติผ่านกระบวนการวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ นำไปสู่การพัฒนาสังคมโดยมีแนวคิดการสร้างงานจากรากวัฒนธรรม
            3. มีทักษะทางปัญญาในการบูรณาการความรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ นาไปสู่ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่เป็นต้นแบบ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชนและสังคม
            4. มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ สามารถถ่ายทอดแนวคิดมุมมองที่มีคุณค่าต่อสังคม เข้าใจบทบาทและหน้าที่สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับสังคมต่างวัฒนธรรม
            5. มีทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสื่อสารถ่ายทอดแนวความคิดได้อย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีการและรูปแบบที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม
            6. มีทักษะในการแสดงดนตรีและการแสดงที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนาจากการปฏิบัติสู่งานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าต่อประเทศและยั่งยืน