รายละเอียดหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562

ชื่อหลักสูตร
            ภาษาไทย        :    หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง
            ภาษาอังกฤษ    :    Master of Fine and Applied Arts Program in Music and Performing Arts

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
            ชื่อปริญญาภาษาไทย        :    ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรีและการแสดง)
            ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ    :    Master of Fine and Applied Arts (Music and Performing Arts)