คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807
Webmaster : mupaburapha@gmail.com

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง

Learning Document

รายวิชา จริยธรรมและกฎหมายลิขสิทธิ์ทางดนตรีและการแสดง  โดย ดร.พิมลพรรณ เลิศล้ำ

 

บทที่ 1

download-logo-png.png

บทที่ 5

download-logo-png.png

กฎหมายจัดระเบียบการเก็บค่าลิขสิทธิ์

download-logo-png.png

บทที่ 2

download-logo-png.png

บทที่ 6

download-logo-png.png

ปัญญาลิขสิทธิ์เพลงในการเรียบเรียง
เสียงประสาน

download-logo-png.png

บทที่ 3

download-logo-png.png

กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับใหม่ พ.ศ. 2558

download-logo-png.png

บทที่ 4

download-logo-png.png

คู่มือสิทธิของนักแสดง

download-logo-png.png

รายวิชา ดนตรีและการแสดงปริทัศน์  โดย อ.วิสาขา แซ่อุ้ย

 

ปกนิทัศน์

download-logo-png.png

บทที่ 3

ประเภทของละคร

download-logo-png.png

บทที่ 7

กำเนิดนาฏศิลป์ไทย

download-logo-png.png

บทที่ 11 องค์ประกอบและประเภทของดนตรีไทย

download-logo-png.png

course syllabus

download-logo-png.png

บทที่ 4

องค์ประกอบของละคร

download-logo-png.png

บทที่ 8

ประเภทของนาฏศิลป์ไทย

download-logo-png.png

บทที่ 1

ดนตรีและการแสดงกับบริบทสังคม

download-logo-png.png

บทที่ 5

ดนตรีตะวันตก

download-logo-png.png

บทที่ 9

นาฏยภาษานาฏศิลป์

download-logo-png.png

บทที่ 2

ศิลปะการละคร

download-logo-png.png

บทที่ 6 องค์ประกอบและประเภทของ

ดนตรีตะวันตก

download-logo-png.png

บทที่ 10

ดนตรีไทย

download-logo-png.png